PREDSTAVITEV VRTCA

Za prebiranje publikacije, “klikni” na naslovno stran.

 

PDF oblika publikacije za prenos:  ODPRI

 1. PODATKI O VRTCU

 Vrtec je javni zavod za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, ki ga je ustanovila Občina Bloke in spada pod Osnovno šolo Toneta Šraja Aljoše Nova vas.

Ravnatelj: Robert Grom                                             01/7098 830
Pomočnica ravnateljice: Mateja Trontelj Zgonc         01/7098 090
Tajnica : Urša Zbačnik                                            01/6200 413
Računovodkinja:  Vesna Zbačnik                                     01/7098014
Organizator šolske prehrane: Jana Benčina (jana.bencina@os-tsaljose.si)

Za prijetno in varno počutje otrok ter kakovostno delo vrtca skrbijo še:

 • Vzgojiteljice: Martina Ivančič, Mateja Zbačnik, Martina Rupar, Urška Praznik, Lara Markovič, Sara Šega.
 • pomočnice vzgojiteljic: Nataša Ponikvar, Romana Sajevic,  Maruša Švigelj, Veronika Bačnik, Lara Levstek, Pija Arko.

Kombinirano delovno mesto: perica, pomoč v kuhinji Martina Korošec, kuhar Mitja Zidar in čistilka Metka Anzeljc. Ostala dela so v kombinaciji z zaposlenimi v osnovni šoli.

Čas in organizacija

Za vse otroke, ki so vključeni v vrtec, izvajamo dnevni program, ki obsega varstvo, vzgojo, nego, izobraževanje, prehrano in počitek. Zaradi organizacije dela v skupini in kuhinji naj bodo otroci v vrtcu do 8.00 zjutraj.

Poslovni čas vrtca

V vrtcu se dogovorimo za poslovni čas vrtca glede na potrebe staršev in v soglasju z ustanoviteljem vrtca.

Naš poslovni čas je od 6.00 – 16.00.
V času počitnic os 6.30 – 16.00 (oz. glede na potrebe staršev).
Vrtec je odprt vsak delovni dan, od ponedeljka do petka.

Organiziranost 2022/23

STAROST-NA SKUPINA ŠTEVILO ODDELK-OV

ZASEDEN-

OST

1.10. 2022

ZASEDEN-

OST

1.  1. 2023

ZASEDEN-OST

1.  4. 2023

NORMAT-

IV

 

1. starostna skupina    

1-2   homogena

1 6 9 10 12 +2

1. starostna skupina    

1-2   homogena

1 11 11 11 12 +2

1. starostna skupina    

2-3   homogena

1 12 12 12 12 +2

2. Starostna skupina

3 – 4  homogena

1 16 16 16 17 2

 2. starostna skupina

 4-5  homogena 

1 21 21 21 22 2

2. starostna skupina 

5-6  homogena 

1 20 20 20 22

2

 

Skupaj 56 86 89 90    

 

 1. PREDSTAVITEV PROGRAMOV GLEDE NA TRAJANJE IN STAROSTNA OBDOBJA

 Programi  glede na trajanje

Izvajamo dnevne programe v trajanju  9 ur. Namenjeni so otrokom od 11 meseca starosti do vstopa v šolo.

Krajši programi- cicibanove urice namenjene otrokom, ki niso vključeni v vrtec.
Po zakonu lahko otroci v vrtcu preživijo največ 9 ur.

Programi glede na starostno obdobje

 Programi so organizirani in namenjeni otrokom od 11 meseca starosti  do šestih let.

V vrtcu oblikujemo:

 • oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci starosti od 11 mesecev do 3 let,
 • oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci, stari od 3 do 6 let.

Oddelki v vrtcu so:

 • homogeni, kar pomeni, da so v njih otroci, pri katerih je starostni razpon največ eno leto,
 • heterogeni, kar pomeni, da so v njih otroci od enega do treh let ali od treh do šestih let,
 • kombinirani, vanje so vključeni otroci obeh starostnih skupin.

 V redni oddelek pa sprejmemo tudi otroka, ki je z odločbo usmerjen v naš vrtec. S takim otrokom delamo po individualiziranem programu.

 

 1. PREDSTAVITEV VRTCA

Naloge vrtca in cilji vrtca

Temeljne naloge vrtca so varstvo, vzgoja in izobraževanje otrok. S strokovnim delom želimo:

 • izboljšati kvaliteto življenja otrok in družine,
 • pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke,
 • ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in psihosocialnih sposobnosti,
 • skrbeti za dobro počutje otrok,
 • formativno spremljanje otroka in načrtovanje dejavnosti glede na potrebe vsakega posameznika,
 • otrokom nuditi spodbudno učno okolje za razvoj govora,
 • načrtovanje in izvajanje področji dejavnosti v povezavi z načeli Kurikula za vrtce.

Cilji vrtca

Z njimi želimo dosegati višjo kakovost izvedbenega kurikula, tako da:

 • ustvarjamo otrokom prijazno okolje,
 • sprejemamo, dopuščamo in spoštujemo enakost, drugačnost otrok in staršev,
 • spodbujamo ustvarjalno igro,
 • otrokom omogočamo, da zmorejo pot do novih izkušenj, različnih doživetij, samozavesti, samostojnosti in odgovornosti,
 • razvijamo predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu – možnosti predelave,
 • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 • razvijanje sposobnosti za skupno reševanje konfliktov,
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
 • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
 • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
 • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
 • upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok,
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje,
 • omogočamo sprehode v naravi, v vseh letnih časih,
 • organiziramo učenje v naravi, na svežem zraku in soncu,
 • skrbimo tudi za otrokov duševni razvoj.

Vizija

Zaposlenim predstavlja vizija kažipot ravnanj, preko katerih je življenje otrok in odraslih temelj za dobro počutje in učenje. V viziji so izražene vrednote, poslanstvo in globalni cilji našega vrtca:

 • sprejemali, dopuščali in spoštovali bomo enkratnost, drugačnost,
 • v medsebojnih odnosih bomo odprti, nastale probleme bomo reševali strokovno in takoj,
 • izobraževali se bomo in gradili pot do sodobnega vrtca
 • vselej in povsod skrbeli za ugled vrtca,
 • vzgajali k ekologiji na vseh področjih

Vizija nam pomeni tudi osnovo za postavljanje operativnih ciljev in strategij dela v našem vrtcu.

 Kurikul za vrtce

Izvajamo javno veljavni program Kurikulum za vrtce, ki je bil potrjen na Strokovnem svetu RS v marcu 1999 in nam predstavlja strokovno podlago za delo.

Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Otrok je aktiven udeleženec procesa. Z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči.

Kurikulum omogoča:

 • Posodobitev, načrtovanje in izvajanje programa dela za otroke prvega in drugega starostnega obdobja; otrokom dajemo možnost, da z vsakodnevno igro in izkustvenim učenjem odkrivajo, prepletajo in povezujejo spoznanja iz različnih področij dejavnosti zajetih v kurikulu: gibanja, jezika, narave, družbe, matematike in umetnosti; enakovredno pa vključujemo tudi medpodročne dejavnosti, kot so: vzgoja za zdravje, okoljska vzgoja, prometna vzgoja, moralna vzgoja, …
 • Izvajanje programa za otroke s posebnimi potrebami z dodatno strokovno pomočjo (usmerjanje teh otrok v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami).

Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po načelih:

 • demokratičnosti,
 • pluralizma,
 • avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
 • enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,
 • pravice do izbire in drugačnosti in
 • ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja (Po ZVrt).

Obogatitvene dejavnosti v okviru Kurikula

 

DEJAVNOST SODELUJOČI VODJA DEJAVNOSTI
Bralna značka 2. starostno obdobje Lara Marković
Mali sonček prvo in drugo starostno obdobje (2-6 let) Mateja Zbačnik
Medeni zajtrk prvo in drugo starostno obdobje (2-6 let) Martina Ivančič
Igre brez meja skupini Murni in Mravlje Martina Ivančič, Mateja  Zbačnik
Zdrav vrtec-varno s soncem prvo in drugo starostno obdobje Sara Šega
Eko vrtec prvo in drugo starostno obdobje Martina Rupar
Obisk lutkovnega gledališča skupini Murni in Mravlje Mateja Zbačnik
Pevski zbor skupini Murni in Mravlje

Mateja Zbačnik,

Pija Arko

Kros skupini Murni in Mravlje Martina Ivančič
Plavalni tečaj Zapolje skupina Murni Martina Ivančič
Obisk občinske knjižnice prvo in drugo starostno obdobje Lara Marković
Zaključek vrtca (izlet, pohod,…). prvo in drugo starostno obdobje Lara Marković
Teden otroka prvo in drugo starostno obdobje Sara Šega
Otroci berejo otrokom prvo in drugo starostno obdobje Martina Kočevar

Pripovedovanje pravljic

v angleškem jeziku (šola)

prvo in drugo starostno obdobje Ksenja Brus
Obisk Dedka mraza prvo in drugo starostno obdobje Urška Praznik
Ustvarjalne urice od 3-6 let vse strokovne delavke
Simbioza giba prvo in drugo starostno obdobje Lara Marković

 

Pridružimo se različnim prireditvam v OŠ.
Stroški dejavnosti niso všteti v ceno vrtca. Prevoz, vstopnine, štartnine plačajo starši.
Omogočimo prostor za izvajanje plesnih uric.

Svetovalno delo

Svetovalno delo je namenjeno vsem otrokom v vrtcu in je usmerjeno v preventivo, podporo, pomoč in spodbudo otrokovemu razvoju.

Prehrana otrok

V vrtcu zagotavljamo minimalno 70 % celodnevnih energijskih in bioloških potreb otroka po hrani.
Hrano za otroke pripravljajo v kuhinji OŠ.
Jedilniki so tedenski in so na vpogled na oglasnih deskah.

Otrok lahko dobi dietno prehrano na podlagi strokovnega navodila specialista pediatra z dodatnimi znanji, vezano na svoje področje (npr. alergija – alergolog, celiakija – gastroenterolog).

Več o tem najdete na spletni strani vrtca. DIETNA PREHRANA – PRIPOROČILA 

 1. PRAVICE OTROK IN STARŠEV

Upoštevamo pravice otrok in staršev,

ki jih nalaga Konvencija o otrokovih pravicah, katere podpisnica je tudi Republika Slovenija. Ta izhaja iz otrokovih potreb in utemeljuje posebno skrb za otroka. Poudarja koristi otroka in izraža prepričanje, da otrok potrebuje za svoj razvoj ustrezno kakovostno okolje.

Pravice staršev:

 • da jih upoštevamo kot primarne vzgojitelje, ki nosijo polno odgovornost za otrokov razvoj in vzgojo otroka,
 • da z njimi razvijamo partnerski odnos in odprt dialog o otrokovem razvoju in vzgoji ne glede na različnost v kulturno-jezikovnem poreklu,
 • da spoštujemo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrok in staršev.

Pravice otrok:

 • pravica do otroštva,
 • pravica do igre,
 • pravica do razlik in drugačnosti,
 • pravica do enakih možnosti,
 • pravica do izbire,
 • pravica do zasebnosti,
 • pravica do počitka,
 • pravica do izobraževanja, ki je usmerjeno:
 • k polnemu razvoju otrokove osebnosti
 • h krepitvi spoštovanja človekovih pravic
 • k pripravi otroka na odgovorno življenje v sodobni družbi, v duhu razumevanja, miru, strpnosti, enakosti med spoloma in prijateljstva med vsemi ljudmi,
 • h krepitvi spoštovanja do naravnega okolja.
 1. OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA

 Plačilo vrtca

Ekonomska cena od 1.9.2022 je za oddelke prvega starostnega obdobja 543,97 € mesečno. Za oddelke drugega starostnega obdobja je 426,65 € mesečno.

Plačilni razred % Cena glede na PR v
1. 0 0
2. 10 38,61
3. 20 77,23
4. 30 115,84
5. 35 135,15
6. 43 166,04
7. 53 204,65
8. 66 254,85
9. 77 297,32

Stroški živil: 1,60 eur na dan.

Ekonomsko ceno vrtca sprejema ustanoviteljica vrtca Občina Bloke in se lahko med letom spreminja.

Ostale obveznosti:

S svojo aktivno vlogo in ob spoštovanju meja soodločanja ter neposeganja v strokovnost institucije starši lahko sodelujejo pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku:

 • z aktivnim sodelovanjem pri uvajanju njihovega otroka v vrtec,
 • z vključevanjem v različne oblike sodelovanja z vrtcem,
 • s sooblikovanjem kurikuluma v oddelku,
 • s spremljanjem aktivnosti, ki potekajo v vrtcu,
 • z rednim prebiranjem obvestil na oglasnih deskah.
 1. SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembna plat kakovosti predšolske vzgoje. Staršem omogočamo sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu in oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljico sodelovanje pri vzgojnem delu.

Naš vrtec se že tradicionalno ponaša z različnimi oblikami sodelovanja. Skupaj s starši si prizadevamo ustvarjati odnos zaupanja in sodelovanja na več ravneh.

 • uvodni individualni pogovor o otroku pred njegovo vključitvijo v skupino,
 • roditeljski sestanki,
 • govorilne ure,
 • predstavitve oz. prikazi vzgojnega dela, delavnice,
 • pogovori s starši ob prihodu in odhodu,
 • pisna obvestila
 • predavanje in pogovori s priznanimi strokovnjaki o aktualnih vprašanjih razvoja in vzgoje otrok.
 1. KOLEDAR

Dežurstvo:

 • (oz. zbiranje prijav)
 • 27., 28., 29., 30., december
 • 27. april 2023

Med šolskimi počitnicami pričakujemo manj otrok, zato v večini primerov zbiramo prijave redno.

Kolektivni dopust – zaprt vrtec

 1. avgust 2023 do 18. avgusta 2023

Šolske počitnice:

31. oktober – 4. november JESENSKE POČITNICE
26. december – 2. januar BOŽIČNO-NOVOLETNE POČITNICE
6.  februar – 10. februar ZIMSKE POČITNICE
27. april – 2. maj PRVOMAJSKE POČITNICE
25. junij – 31. avgust POLETNE POČITNICE

 

Organizacija dela v poletnih mesecih

V času koriščenja rednega letnega dopusta zaposlenih je vrtec zaprt en teden. Za to obdobje so starši oproščeni plačila.

Zaradi organizacije dela v poletnih mesecih so starši dolžni najaviti odsotnost otroka (dopust).

Izstop otroka iz vrtca

Za izstop otroka iz vrtca velja 30-dnevni odpovedni rok. Izpis otroka se najavi na posebnem obrazcu, ki se ga dobi pri vzgojiteljici ali na spletni strani vrtca.

Rezervacija

Starši lahko uveljavljate rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost, ki ne sme biti krajša od enega meseca oziroma daljša od dveh mesecev. Starši morajo rezervacijo vrtcu pisno napovedati najpozneje teden dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 50 % od vrednosti plačila, določenega z odločbo o določitvi višine plačila vrtca.

V primeru bolezni ali poškodbe otroka lahko na podlagi zdravniškega potrdila koristite rezervacijo tudi izven tega termina.

Obrazca sta na spletni strani vrtca ali v tajništvu šole.

 1. POMEMBNA OBVESTILA

Dokumenti  potrebni za vstop otroka v vrtec

 • Potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu otroka, ki ga izpolni otrokov osebni zdravnik. Potrdilo naj ne bo starejše kot mesec dni. Potrdilo se odda prvi dan prihoda v vrtec otrokovi vzgojiteljici.
 • Obrazec DZS d.d. 8,45 za subvencijo oddate na Centru za socialno delo.

Otroke je mogoče vpisovati v vrtec vse leto na podlagi prijave. Obrazec dobijo v vrtcu ali na spletni strani – http://vrtecnv.splet.arnes.si/

Skrb za otroka in dobro počutje

 • V vrtec naj starši vodijo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih. V primeru nalezljivih bolezni starši obvestijo vzgojiteljico.
 • Če otrok v vrtcu zboli, naj ga starši pridejo čim prej iskat. Bolan otrok je občutljivejši in si želi biti pri starših.
 • Spremembe glede dosegljivosti staršev v času otrokovega bivanja v vrtcu je vzgojiteljici potrebno sporočiti čimprej.
 • Zdravil ne sprejemamo, razen v dogovoru z zdravnikom.

 

 1. DRUGA OBVESTILA

Organizacija dela med prazniki

V dneh okrog praznikov se predvideva večja odsotnost otrok, tako pripravimo vpisni list, kjer vpišejo starši prisotnost otrok. Dežurstvo organiziramo, če je prijavljenih vsaj 10 otrok, ki niso iz istih družin.

 

 1. DOBRO JE VEDETI

Obvestila dobite po elektronski pošti, če ste naslov posredovali vrtcu.

Vse informacije v zvezi s plačili se dobijo v tajništvu OŠ.

 

 1. SKLAD VRTCA

Šola (vrtec) lahko na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ustanovi ŠOLSKI SKLAD, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavni del vzgojnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. Omogoča, da se na organiziran in pregleden način pridobivajo dodatna finančna sredstva za nadstandardne dejavnosti oddelka, ki niso del vzgojno-izobraževalnega programa.

Šolski sklad ni samostojna pravna oseba in nima svojega transakcijskega računa. Zaradi preglednosti sredstva sklada (prilive in odlive) vodimo ločeno od drugih sredstev šole (na posebnem kontu), so pa sestavni del bilance šole.

Več o skladu na spletni strani osnovne šole – http://www.os-tsaljose.si, v rubriki za starše.

Na podlagi 31.a člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07, 107/10, 87/11) in 36. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Člani sveta staršev – 2022/23

 

ODDELEK PREDSTAVNIK
Pikapolonice David Palčič
Metulji Janez Rot
Medvedki Dejan Beroš
Čebele Lana Kraševec
Mravlje Anton Kljun
Murni Tamara Kraševec

Obrazci:

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC

VLOGA ZA ODJAVO OTROKA