TAJNIŠTVO: 01 709 80 14
 

PREDSTAVITEV VRTCA

PUBLIKACIJA V PDF OBLIKI

Vrtec Nova vas
je javni zavod za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, ki ga je ustanovila Občina Bloke in spada pod Osnovno šolo Toneta Šraja Aljoše Nova vas.

Ravnateljica: Milena Mišič 01/7098 830
Tajnica: Valerija Jerič 01/7098 014
Vodja vrtca: Martina Ivančič 01/7098 090

Za prijetno in varno počutje otrok ter kakovostno delo vrtca skrbijo še:

 • Vzgojiteljice: Martina Ivančič vodja vrtca, Ivica Šega, Mateja Zbačnik, Martina Rupar, Iza Pintar, Mateja Zgonc.
 • pomočnice vzgojiteljic: Nataša Ponikvar, Romana Sajevic, Sara Šega, Maruša Švigelj, Lara Markovič.

Kombinirano delovno mesto: pomočnica vzgojiteljice, perica, pomoč v kuhinji Martina Korošec, kuhar Mitja Zidar in čistilka Tatjana Ponikvar. Spremljevalki gibalno oviranega otroka sta Nastja Anzeljc in Darja Turk.
Ostala dela so v kombinaciji z zaposlenimi v osnovni šoli.

Čas in organizacija

Za vse otroke, ki so vključeni v vrtec, izvajamo dnevni program, ki obsega varstvo, vzgojo, nego, izobraževanje, prehrano in počitek. Zaradi organizacije dela v skupini in kuhinji naj bodo otroci v vrtcu do 8.00 zjutraj.

 Poslovni čas vrtca

V vrtcu se dogovorimo za poslovni čas vrtca glede na potrebe staršev in v soglasju z ustanoviteljem vrtca.
Naš poslovni čas je od 5.50 – 16.00.
V času počitnic os 6.30 – 16.00 (oz. glede na potrebe staršev).
Vrtec je odprt vsak delovni dan, od ponedeljka do petka.

Naloge vrtca

Temeljne naloge vrtca so varstvo, vzgoja in izobraževanje otrok. S strokovnim delom želimo:
· izboljšati kvaliteto življenja otrok in družine,
· pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke,
· ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in psihosocialnih sposobnosti,
· skrbeti za dobro počutje otrok.

Cilji
Z njimi želimo dosegati višjo kakovost izvedbenega kurikula, tako da:

· ustvarjamo otrokom prijazno okolje,
· sprejemamo, dopuščamo in spoštujemo enakost, drugačnost otrok in staršev,
· spodbujamo ustvarjalno igro
· otrokom omogočamo, da zmorejo pot do novih izkušenj, različnih doživetij, samozavesti, samostojnosti in odgovornosti,
· razvijamo predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu – možnosti predelave.

Vizija
zaposlenim predstavlja kažipot ravnanj, preko katerih je življenje otrok in odraslih temelj za dobro počutje in učenje. V viziji so izražene vrednote, poslanstvo in globalni cilji našega vrtca:

· sprejemali, dopuščali in spoštovali bomo enkratnost, drugačnost,
· v medsebojnih odnosih bomo odprti, nastale probleme bomo reševali
strokovno in takoj,
· izobraževali se bomo in gradili pot do sodobnega vrtca
· vselej in povsod skrbeli za ugled vrtca,
· vzgajali k ekologiji na vseh področjih
Vizija nam pomeni tudi osnovo za postavljanje operativnih ciljev in strategij dela v našem vrtcu.

Sklad vrtca

Šola lahko na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ustanovi ŠOLSKI SKLAD, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavni del vzgojnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. Omogoča, da se na organiziran in pregleden način pridobivajo dodatna finančna sredstva za nadstandardne dejavnosti oddelka, ki niso del vzgojno-izobraževalnega programa.
Šolski sklad ni samostojna pravna oseba in nima svojega transakcijskega računa. Zaradi preglednosti sredstva sklada (prilive in odlive) vodimo ločeno od drugih sredstev šole (na posebnem kontu), so pa sestavni del bilance šole. Več o skladu na spletni strani OŠ v rubriki za starše.

Organizacija dela v poletnih mesecih

V času koriščenja rednega letnega dopusta zaposlenih je vrtec zaprt en teden. Za to obdobje so starši oproščeni plačila.

 Zaradi organizacije dela v poletnih mesecih so starši dolžni najaviti odsotnost otroka (dopust).

 Izstop otroka iz vrtca

Za izstop otroka iz vrtca velja 30-dnevni odpovedni rok. Izpis otroka se najavi na posebnem obrazcu, ki se ga dobi pri vzgojiteljici.

 Rezervacija

Starši lahko uveljavljate rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost, ki ne sme biti krajša od enega meseca oziroma daljša od dveh mesecev. Starši morajo rezervacijo vrtcu pisno napovedati najpozneje teden dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 50 % od vrednosti plačila, določenega z odločbo o določitvi višine plačila vrtca.
V primeru bolezni ali poškodbe otroka o vlogi za  koriščenje rezervacije izven tega termina (na podlagi ustreznih zdravniških potrdil)

Koledar

Dežurstvo:

(oz. zbiranje prijav)
28., 29., in 30. december 2015   
25., 26. 28. in 29. april 2016

Šolske počitnice:

26.oktober – 30. oktober              JESENSKE POČITNICE
28.december – 31. december     BOŽIČNO-NOVOLETNE POČITNICE
15.februar – 19. februar               ZIMSKE POČITNICE
26.april – 29. april                         PRVOMAJSKE POČITNICE
26.junij – 31. avgust                      POLETNE POČITNICE

Pomembna obvestila

Dokumenti potrebni za vstop otroka v vrtec
· Potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu otroka, ki ga izpolni otrokov osebni zdravnik. Potrdilo naj ne bo starejše kot mesec dni. Potrdilo se odda prvi dan prihoda v vrtec otrokovi vzgojiteljici.

· Obrazec VRT/1 (obr. DZS d.d. 1,82)
Otroke je mogoče vpisovati v vrtec vse leto na podlagi prijave. Obrazec dobijo v vrtcu.

Skrb za otroka in dobro počutje
· V vrtec naj starši vodijo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih. V primeru nalezljivih bolezni starši obvestijo vzgojiteljico.

· Če otrok v vrtcu zboli, naj ga starši pridejo čim prej iskat. Bolan otrok je občutljivejši in si želi biti pri starših.
· Spremembe glede dosegljivosti staršev v času otrokovega bivanja v vrtcu je vzgojiteljici potrebno sporočiti čimprej.
· Zdravil ne sprejemamo!

Obveznosti staršev do vrtca

Plačilo vrtca:
Sistem določitve plačil staršev za programe vrtcev

Oskrbnino se določa na osnovi obr. VRT/1 in obračunava po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 44/96 in spremembe) ter 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 80/99 in spremembe).
Višina prispevka staršev je odvisna od njihovih dohodkov in premoženja.
Odločbo o določitvi plačila izda občina. Od 1. 1. 2012 pa bo to izvajal Center za socialno delo.

Ekonomska cena od 1.9.2015 je 365, 56 €.

 

Plačilni razred % Cena glede na PR v
1. 0 0
2. 10 36,56
3. 20 73,11
4. 30 109,67
5. 35 127,95
6. 43 157,19
7. 53 193,75
8. 66 241,27
9. 77 281,48

 

Ekonomsko ceno vrtca sprejema ustanoviteljica vrtca Občina Bloke in se lahko med letom spreminja.

Upoštevamo pravice otrok in staršev
ki jih nalaga Konvencija o otrokovih pravicah, katere podpisnica je tudi Republika Slovenija. Ta izhaja iz otrokovih potreb in utemeljuje posebno skrb za otroka. Poudarja koristi otroka in izraža prepričanje, da otrok potrebuje za svoj razvoj ustrezno kakovostno okolje.

Pravice otrok:
· pravica do otroštva,

· pravica do igre,
· pravica do razlik in drugačnosti,
· pravica do enakih možnosti,
· pravica do izbire,
· pravica do zasebnosti,
· pravica do počitka,
· pravica do izobraževanja, ki je usmerjeno:

– k polnemu razvoju otrokove osebnosti
– h krepitvi spoštovanja človekovih pravic
– k pripravi otroka na odgovorno življenje v sodobni družbi, v duhu razumevanja, miru, strpnosti, enakosti med spoloma in prijateljstva med vsemi ljudmi,
– h krepitvi spoštovanja do naravnega okolja.

Pravice staršev:
da jih upoštevamo kot primarne vzgojitelje, ki nosijo polno odgovornost za otrokov razvoj in vzgojo otroka,

da z njimi razvijmo partnerski odnos in odprt dialog o otrokovem razvoju in vzgoji ne glede na različnost v kulturno jezikovnem poreklu,
– da spoštujemo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrok in staršev.

Program za otroke

Čas in organizacija
Za vse otroke, ki so vključeni v vrtec, izvajamo dnevni program, ki obsega varstvo, vzgojo, nego, izobraževanje, prehrano in počitek. Zaradi organizacije dela v skupini in kuhinji naj bodo otroci v vrtcu do 8.30 zjutraj.

Poslovni čas vrtca
V vrtcu se dogovorimo za poslovni čas vrtca glede na potrebe staršev in v soglasju z ustanoviteljem vrtca.

Naš poslovni čas je od 5.50 – 16.00.
Vrtec je odprt vsak delovni dan, od ponedeljka do petka.

Sodelovanje s starši
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembna plat kakovosti predšolske vzgoje. Staršem omogočamo sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu in oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljico sodelovanje pri vzgojnem delu.

Naš vrtec se že tradicionalno ponaša z različnimi oblikami sodelovanja. Skupaj s starši si prizadevamo ustvarjati odnos zaupanja in sodelovanja na več ravneh.
· uvodni individualni pogovor o otroku pred njegovo vključitvijo v skupino,
· roditeljski sestanki,
· govorilne ure,
· predstavitve oz. prikazi vzgojnega dela, delavnice,
· pogovori s starši ob prihodu in odhodu,
· pisna obvestila
· predavanje in pogovori s priznanimi strokovnjaki o aktualnih vprašanjih razvoja in vzgoje otrok.

Naša pričakovanja pri sodelovanju s starši
S svojo aktivno vlogo in ob spoštovanju meja soodločanja ter neposeganja v strokovnost institucije starši lahko sodelujejo pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku:

· z aktivnim sodelovanjem pri uvajanju njihovega otroka v vrtec,
· z vključevanjem v različne oblike sodelovanja z vrtcem,
· s sooblikovanjem kurikuluma v oddelku,
· s spremljanjem aktivnosti, ki potekajo v vrtcu,
· z rednim prebiranjem obvestil na oglasnih deskah.

Pravice staršev:
· da jih upoštevamo kot primarne vzgojitelje, ki nosijo polno odgovornost za otrokov razvoj in vzgojo otroka,

· da z njimi razvijamo partnerski odnos in odprt dialog o otrokovem razvoju in vzgoji ne glede na različnost v kulturno-jezikovnem poreklu,
· da spoštujemo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrok in staršev.

Kaj nudimo?
Kurikulum za vrtce
Izvajamo javno veljavni program Kurikulum za vrtce, ki je bil potrjen na Strokovnem svetu RS v marcu 1999 in nam predstavlja strokovno podlago za delo.

Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Otrok je aktiven udeleženec procesa. Z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči.

Kurikulum omogoča:
· Posodobitev, načrtovanje in izvajanje programa dela za otroke prvega in drugega starostnega obdobja; otrokom dajemo možnost, da z vsakodnevno igro in izkustvenim učenjem odkrivajo, prepletajo in povezujejo spoznanja iz različnih področij dejavnosti zajetih v kurikulu: gibanja, jezika, narave, družbe, matematike in umetnosti; enakovredno pa vključujemo tudi medpodročne dejavnosti, kot so: vzgoja za zdravje, okoljska vzgoja, prometna vzgoja, moralna vzgoja, …

· Izvajanje programa za otroke s posebnimi potrebami z dodatno strokovno pomočjo (usmerjanje teh otrok v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami).

Obogatitvene dejavnosti v okviru Kurikula

 • Bralna značka – nahrbtnik
 • Mali sonček (2 – 6 let)

Izvajanje dejavnosti programa Mali sonček poteka v sodelovanju z osnovno šolo (otroci prve devetletke). Program obsega izlete, rolanje, igre z žogo, plavanje, kolesarjenje.

 • Medeni zajtrk
 • Pridružimo se različnim prireditvam v OŠ.
 • Izlet po dogovoru s starši
 • Pevski zbor
 • Druženje ob igri
 • Obisk v DSO Cerknica
 • Igre brez meja (Sodeluje vrtec Sodražica in Loški Potok.)
 • Zdrav vrtec – varno s soncem
 • Obisk lutkovnega gledališča
 • Gibalno dopoldne – obisk otrok vrtca Stari trg
 • Kros Stari trg

Stroški dejavnosti niso všteti v ceno vrtca. Prevoz, vstopnine, štartnine plačajo starši.
Omogočimo prostor za izvajanje plesnih uric.

Prehrana otrok
V vrtcu zagotavljamo minimalno 70 % celodnevnih energijskih in bioloških potreb otroka po hrani.

Nudimo tudi dietno prehrano za otroke, ki imajo potrjeno dietno prehrano s strani ustreznega specialista.
Hrano za otroke pripravljajo v kuhinji OŠ.
Jedilniki so tedenski in so na vpogled na oglasnih deskah.

Svetovalno delo
Svetovalno delo je namenjeno vsem otrokom v vrtcu in je usmerjano v preventivo, v podporo, pomoč in spodbudo otrokovem razvoju (preventiva zob).

Obrazci:

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC

VLOGA ZA ODJAVO OTROKA

 
 
 
 
 
 
 
DOSTOPNOST